Bylaws

Download document!

Stadgar för Släktföreningen Aschan

upprättade vid släktmötet i Eksjö den 13 juni 1987, ändrade* vid släktmötet på Omberg den 11 juni 1989 samt justerade för praxis vid släktmötet i Växjö den 12 augusti 2007.

§1.                ÄNDAMÅL

Släktföreningen ASCHAN; ättlingar till Per i Aska har till ändamål:

att verka för sammanhållning inom släkten, att föra ett släktregister, att utföra eller stödja forskning i släktens historia,

samt att även i övrigt tillvarata för släkten gemensamma intressen.

§2.                MEDLEMMAR

Medlemskap i släktföreningen kan erhållas av varje ättling till Per i Aska, samt jämväl av sådan ättlings make, maka, änkling eller änka.

§3.                AVGIFTER

Medlemsavgift fastställs av allmänt släktmöte på förslag av styrelsen. Medlem som ej erlagt avgift äger ej rätt att delta i släktmötets beslut.

§4.                STYRELSE

a) Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestå av:

en ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter att väljas intill nästkommande allmänna släktmöte,

samt av styrelsen utsedd inom sig sekreterare och kassör.

b) Släktföreningens firma tecknas av ordföranden jämte en ordinarie ledamot.

c) Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter/suppleanter deltar i beslut. Över styrelsens beslut skall föras protokoll.

d) Vid styrelseledamots avgång eller vid förfall för styrelseledamot skall suppleant kallas.

e) Över släktföreningens verksamhet är styrelsen skyldig för räkenskaper. Räkenskaperna avslutas per den 31 december årligen och styrelsen skall senast den 1 mars släktmötesåret** lämna räkenskaperna för revision.

§5.                REVISION

Allmänt släktmöte utser två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisionsberättelse skall senast redovisas vid ett därpå följande allmänt släktmöte.**

§6.                TILLGÅNGAR

I den mån släktföreningen erhåller tillgångar, utöver vad som krävs för den löpande verksamheten, skall särskilda stadgar utarbetas för dessa tillgångars förvaltning.

§7.                SLÄKTMÖTEN

a) Allmänt släktmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Längre intervall än 5 år skall undvikas. Skriftlig kallelse till allmänt släktmöte skall utsändas senast tre månader före mötet.

b) Extra släktmöte sammankallas av styrelsen på begäran av minst 25 % av medlemmarna eller när styrelsen så finner det påkallat. Endast frågor som finns angivna i kallelsen får handläggas.

c) Varje medlem som uppnått myndig ålder äger en röst. Rösträtt får utövas genom fullmakt, ingen får dock avge mer än tre röster.

d) Val av styrelse och revisorer skall ske genom slutna sedlar om någon så önskar. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

e) Vid öppna beslut avgör ordföranderösten vid lika röstetal.

f) Enskild medlems förslag till släktmötet skall anmälas senast 3 veckor före mötet till släktföreningens ordförande.

§8                 DAGORDNING

Vid allmänt släktmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän.

2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

3. Justering av röstlängd då så erfordras.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

5, Revisionsberättelse.

6. Frågan om ansvarsfrihet.

7. Fastställande av medlemsavgift.

8. Val av:

a) ordförande, tillika styrelsens ordförande,

b) fyra styrelseledamöter,

c) tre suppleanter,

d) två revisorer,

e) två revisorssuppleanter,

f) samt valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.

9. Övriga frågor som väckts av styrelsen eller enskild medlem.

10. Mötets avslutning.

§9                 STADGEÄNDRING mm

Beslut om stadgeändring fattas av allmänt släktmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

Beslut om släktföreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande släktmöten varav minst ett allmänt. För beslut om upplösning krävs att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder beslutet.

I händelse av släktföreningens upplösning skall föreningen på sitt sist avhållna släktmöte besluta om hur man skall förfara med föreningens tillgångar, skulder och förbindelser.

Ärenden enligt denna paragraf bör*** särskilt anges i kallelse varvid innebörden av ändringen skall framgå.

Förklaring till asterisker

* Det stod i det ursprungliga protokollet att medlemmar var ättlingar till rektorn i Eksjö PG Aschan, men detta ändrades enligt släktmötes beslut på Omberg 1989.

** Ändrades vid släktmötet i Växjö 2007 så att praxis för revision fastställdes från årlig tidpunkt till allmänt släktmöte, dvs en revision per släktmötesperiod.

*** Ändrat vid släktmötet i Växjö 2007, från skall till bör då vissa stadgeändringar/justeringar av förbättringskaraktär inte alltid kan förutses och praxis är nu inskrivet.

Dela