Stadgar

Stadgar för stiftelsen Ryttmästare J. L. Aschans släktfond.

Antagna vid stämma i Rogslösa den 11 juni 1989.

#1

Fondens ändamål:

  1. att verka för lokal- och personhistoriska studier, hembygdsvård, miljö- och kulturell verksamhet, i första hand avseende orter i Småland och Östergötland, sålunda:
    a) prydande av kyrkor, vård av kyrkoinventarier, konst- och bruksföremål, kyrkogårdar, gravar, minnesmärken,  – även inventering av äldre kulturhistoriska gravstenar.b) genom ekonomiskt stöd öka intresset för historia och personhistoria., studier och forskning på området samt sprida kunskap genom föredrag, sammankomster, studiebesök och utgivande av skrifter.

    2. att stödja ungdomars uppfostran och utbildning.

#2
Intressenter i stiftelsen är avkomlingar till Ryttmästare J. L. Aschan, med undantag av medlemmar av Överste Emil Aschans släktgren, vilken begärt och erhållit utbrytning av sin del av släktfondens kapital. Röstberättigade släktgrenar är nu : Jägmästaren J. L. Aschans gren, Fru Karin Lind af Hagebys gren, Överstelöjtnanten C. N. M. Aschans gren, Fru Ebba Rosenblads gren och Överste Wilhelm Aschans gren.

#3

Fondstämman väljer ordförande samt två eller fyra övriga ledamöter. Vid val av styrelse gäller enkel majoritet.

#4

Fondens tillgångar skall förvaltas av banks notariatavdelning. Verkställande ledamoten handhar löpande ärenden angående tillgångarnas fördelning och skötsel av gravplatsen. Frågor om utdelande av stipendier och viktigare äerenden om tillgångarnas förvaltning avgöres av styrelsen.

#5

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om så erfordras för beslutsförhet, kan närvarande  styrelseledamöter tillkalla annan intressent. Ärenden kan avgöras efter cirkulation mellan styrelsens medlemmar.

#6

Fondstämman utser en revisor och en suppleant för denne.

#7

Styrelsen avlämnar årligen före mars månads utgång styrelsens berättelse över fondens förvaltning, åtföljd av notariatsavdelningens redovisning till revisorn. Före maj månads utgång avlämnar denne revisionsberättelse. Verksamhets- och revisionsberättelse skall årligen utsändas till intressenterna. Har anmärkning ej framställts före 1 november, skall ansvarsfrihet anses beviljad. Har anmärkning framställts skall den behandlas vid nästkommande stämma.

#8

Styrelsen skall kalla till stämma om revisor eller minst 2/5 av intressenterna begär det eller i övrigt fondstyrelsen finner det påkallat, och senast inom 4 år. Kallelser till fondstämma skall  vara intresserna tillhanda senast 1 månad före utsatt tid för stämman.

#9

För beslut om ändring av stadgar  fordras att det å 2 på varandra följande stämmor biträdes av 2/3 av de röstande.

Ovanstående stadgar godkändes vid fondstämma å Ombergs Turisthotell, Rogslösa, enligt protokoll av den 11 juni 1989.

Rogslösa den 11 juni 1989

Rolf Helleday, mötessekreterare

Att stagarna är rätt avskrivna intygas.

Loka Brunn 2013-08-16

Magnus Ringborg              Cecilia Aschan Bergenheim              Wilhelm Aschan, Ullälva

Dela

1 reaktion på ”Stadgar”

  1. Pingback: Tracy Glastrong

Kommentarer är stängda.